U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Doelen van islamitisch vormingsonderwijs

Geachte ouder/verzorger,

Hartelijk dank voor uw deelname aan het onderzoek ‘Doelen van het islamitisch vormingsonderwijs in Nederland’.

Dit onderzoek is gericht op de volgende doelgroep: Ouders/verzorgers van kinderen groep 5 t/m 8 die islamitische vormingslessen (IVO) of carrousellessen (met meerdere levensbeschouwingen waaronder IVO) volgen op openbare basisscholen in Nederland.

Als wetenschappelijke onderzoekers hebben we grote belangstelling voor hoe het islamitisch vormingsonderwijs zich in Nederland ontwikkelt. Zo willen we graag weten wat er leeft onder ouders van kinderen op een openbare school die islamitische vormingslessen of carrousellessen volgen. We zijn ook geïnteresseerd in uw levensbeschouwelijke achtergrond en uw maatschappelijke opvattingen.

De vragen hebben vaak een persoonlijk en vertrouwelijk karakter, maar wij garanderen dat al uw antwoorden anoniem en vertrouwelijk worden behandeld. Uw antwoorden zijn niet naar u als persoon herleidbaar. Voor meer informatie verwijzen wij naar de toelichting hieronder, onder het kopje “Toon verklaring gegevensbescherming”.

Het gaat bij veel vragen om uw mening, er zijn geen goede of foute antwoorden. Het doel van dit onderzoek is om het islamitisch vormingsonderwijs te verbeteren. Daarom heeft ook de SPIOR (de uitvoerende instantie van het islamitisch vormingsonderwijsschool) haar medewerking verleend aan dit onderzoek, en wordt u mede namens deze instantie gevraagd de vragenlijst in te vullen.

Het invullen van de vragenlijst duurt circa 25 minuten. Wij vragen u de vragenlijst in één keer in te vullen binnen twee weken na ontvangst van deze weblink. Ook uw partner mag de vragenlijst apart invullen.

Mocht u nog vragen hebben over ons onderzoek dan kunt u met ons contact opnemen. Aan het begin (klik op mijn naam) en eind van deze vragenlijst vindt u onze contactgegevens.

Met vriendelijke groet vanuit de Radboud Universiteit (Nijmegen),

Kamel Essabane
Paul Vermeer
Carl Sterkens

Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête in te vullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gebruikt om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes kunnen niet worden gecombineerd met uw ingevulde gegevens.

INFORMATIE EN TOESTEMMING

Voor het onderzoek: doelen van het islamitisch vormingsonderwijs.

U wordt uitgenodigd om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek van de Radboud Universiteit naar de visie van ouders/verzorgers op de doelen van islamitisch vormingsonderwijs. Uw deelname aan het onderzoek is vrijwillig en anoniem.

Beschrijving en doel van het onderzoek
Het onderzoek probeert te achterhalen welke verwachtingen u als ouder/verzorger heeft van het islamitisch vormingsonderwijs. Het onderzoek richt zich op ouders/verzorgers van moslim leerlingen uit groep 5 t/m 8 van openbare scholen in Nederland waar islamitisch vormingsonderwijs (IVO) wordt gegeven. De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het islamitisch vormingsonderwijs.     

Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd?
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kamel Essabane, promovendus aan de Radboud Universiteit, en begeleid door prof. dr. Carl Sterkens en dr. Paul Vermeer tevens van de Radboud Universiteit.

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?
Meedoen aan het onderzoek houdt in dat u een online vragenlijst gaat invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 25 minuten en bestaat uit maximaal 46 vragen. De vragen hebben met name betrekking op uw visie op het islamitisch vormingsonderwijs op basisscholen in relatie met uw religieuze achtergrond en maatschappelijke opvattingen. De vragen gaan over de volgende onderwerpen: persoonlijke achtergrond, islamitisch godsdienstonderwijs, burgerschapsvorming en maatschappijvisie, opvoeding en religieuze opvattingen en praktijken.

Vrijwilligheid
U doet vrijwillig mee aan dit onderzoek. Daarom kunt u op elk moment tijdens het onderzoek uw deelname stopzetten en uw toestemming intrekken. U hoeft niet aan te geven waarom u stopt. Wij registreren niet wie wel of niet deelneemt. Individuen worden hier ook niet op aangesproken. Omdat de data meteen geanonimiseerd worden, is het na het (deels) voltooien van de vragenlijst niet mogelijk om uw onderzoeksgegevens te laten verwijderen.

Welke gegevens verzamelen we en hoe gaan we hiermee om?
In dit onderzoek verzamelen we onderzoeksgegevens. Deze worden voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt. De onderzoeksgegevens worden anoniem gemaakt. Uw onderzoeksgegevens kunnen van belang zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek. De anonieme onderzoeksgegevens zijn daarom ten minste 10 jaar beschikbaar voor andere wetenschappers. Omdat de onderzoeksgegevens anoniem zijn, kunnen deze niet tot u herleid worden. We maken gebruik van de software van Lime Survey die een contract (licentie) heeft met de Radboud Universiteit en de garantie geeft dat de gegevens veilig worden verwerkt en bewaard en niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Uw gegevens worden uit Lime Survey omgeving verwijderd zodra ze daar niet meer nodig zijn voor de analyse.

Voor de uitvoering van het onderzoek is het ook nodig dat wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. De persoonsgegevens zijn geanonimiseerd en zijn: woonplaats, geslacht, leeftijd, opleiding, samenstelling huishouden, inkomen.

Voor het onderzoek is het ook nodig om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. Deze bijzondere persoonsgegevens zijn ook geanonimiseerd en zijn etniciteit, godsdienst of levensovertuiging en politieke opvattingen.

Alle persoonsgegevens blijven vertrouwelijk en worden niet gedeeld met onderzoekers buiten het onderzoeksteam. De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag worden ten minste 10 jaar bewaard. We bewaren alle onderzoeks- en persoonsgegevens op beveiligde wijze volgens de richtlijnen van de Radboud Universiteit.

De onderzoeks- en persoonsgegevens worden enkel verzameld om analyses in groepsverband te doen en worden nooit op persoonsniveau teruggevoerd. Identificatie-kenmerken zoals IP-adres en (exacte) locatie worden niet opgeslagen. Uw antwoorden worden samengenomen met de gegevens van alle andere respondenten (streven: minimaal 600).

Inzage voor controle
Sommige personen moeten inzage kunnen hebben in uw persoons- en onderzoeksgegevens. Dit is nodig om te kunnen controleren of de gegevens volgens de regels zijn opgeslagen. Personen die deze controle uitvoeren zijn bijvoorbeeld de dataofficer en aangewezen medewerkers datamanagement van de Radboud Universiteit. Zij zullen uw gegevens geheim houden.

Uw toestemming:
Uw gegevens mogen alleen voor ons onderzoek gebruikt worden als u hier toestemming voor geeft. Omdat de data meteen geanonimiseerd worden, is het na het voltooien van de vragenlijst niet mogelijk om uw onderzoeksgegevens te laten verwijderen.

Heeft u vragen over het onderzoek?
Als u meer informatie over het onderzoek wilt hebben, kunt u contact opnemen met Kamel Essabane (kamel.essabane@ru.nl). Aan het begin en eind van de vragenlijst vindt u ook onze contactgegevens.

Ethische toetsing en klachten
Dit onderzoek is goedgekeurd door de Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen van de Radboud Universiteit (ETC-GW nummer 2021-3958). Heeft u klachten over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke onderzoeker. U kunt ook een klacht indienen bij de secretaris van de Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen Radboud Universiteit (etc-gw@ru.nl). Voor vragen over de verwerking van gegevens in dit onderzoek kunt u contact opnemen met FFTR beleidsmedewerker onderzoek Sanna van Roosmalen (onderzoeksbureau@ftr.ru.nl).

TOESTEMMING:
Door te klikken op het vakje 'Accepteren' hieronder (of ‘Ik ga akkoord’ aanvinken) geeft u aan dat u:.
● bovenstaande informatie heeft gelezen
● instemt met deelname aan het onderzoek zoals in bovenstaande informatie is beschreven
● vrijwillig meedoet aan het onderzoek
● begrijpt dat de onderzoeksgegevens ten minste 10 jaar beschikbaar zijn voor controle en hergebruik in toekomstig wetenschappelijk onderzoek.
● ermee akkoord dat de dataofficer en aangewezen medewerkers datamanagement van de Radboud Universiteit uw (geanonimiseerde) gegevens kunnen inzien
● 16 jaar of ouder bent

Ook stemt u ermee in dat:

● voor dit onderzoek de volgende (geanonimiseerde) persoonsgegevens van u worden verzameld, gebruikt en bewaard: woonplaats, geslacht, leeftijd, opleiding, samenstelling huishouden, inkomen.
●  voor dit onderzoek de volgende (geanonimiseerde) bijzondere persoonsgegevens van u worden verzameld, gebruikt en bewaard: etniciteit, godsdienst of levensovertuiging en politieke opvattingen (in relatie tot burgerschap).

Als u niet mee wilt doen aan het onderzoek, kunt u dit onderzoek afsluiten door rechtsboven op het kruisje te klikken van deze window.